NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên Doanh nghiệp File
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2014 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Chiến lược phát triển Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2013 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 2013 Săp xếp, đổi mới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp 2014 Săp xếp, đổi mới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2014 Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Vinataba 2015 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2015 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 Kế hoạch sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Giấy Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu 2016 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Quyết định phên duyệt Chiến lược phát triển bền vững Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược phát triển Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo lương, thưởng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 03 năm 2013 - 2015 của EVN Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quý II năm 2016 Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo kế hoạch sản xuât kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn Quý II năm 2016 của EVN Tài chính Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 06 tháng năm 2016 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo thực hiện 5 năm 2011-2015 và xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 Kế hoạch sắp xếp, đổi mới Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015 Kế hoạch sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015 Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo công bố thông tin về chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2016 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty Giấy Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm (2013-2015) của Tổng công ty Giấy Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Tổng công ty Giấy Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 của Tổng công ty Giấy Việt Nam Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Giấy Việt Nam
Thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty mẹ Quý II năm 2016 của Tổng công ty Giấy Việt Nam Tài chính
Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Phần "Các chỉ tiêu tài chính"); Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất... Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm 2014-2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 Săp xếp, đổi mới Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2016 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo người đại diện theo Pháp luật thực hiện công bố thông tin Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2013-2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo về việc bổ sung Người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính của doanh nghiệp - Biểu số 2: Báo cáo tài chính năm - Báo cáo Hợp nhất - TCT Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Giấy Việt Nam năm 2016 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Giấy Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2016 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Kế hoạch sắp xếp, đổi mới Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2014 - 2016) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Phần "Các chỉ tiêu tài chính") Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2016 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2015 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2017 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2017 của TKV Tài chính Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Đính chính Công bố thông tin Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2015 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Chứng nhận ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc PVN là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của PVN Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư Phát triển 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31⁄12⁄2016) Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Tình hình sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2017 Săp xếp, đổi mới Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Hợp nhất –Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ-Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017-Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty mẹ-Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh 3 năm gần nhất (2015-2017) của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của EVN năm 2017 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của Tổng công ty phát điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (Tập đoàn Điện lực Việt Na Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia Bất thường Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN) Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm x Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Vinataba năm 2017 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo về chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo về việc thay đổi Người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo Người đại diện Pháp luật thực hiện Công bố thông tin Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính giữa niên độ Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Cho kỳ hoạt động từ ngày 01⁄1⁄2018 đến nhày 30⁄6⁄2018) Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Cho kỳ hoạt động từ ngày 01⁄1⁄2018 đến 30⁄6⁄2018) Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (MOIT)
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22202222  Fax:(04) 22202525
Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương
Email: bbt@moit.gov.vn Điện thoại: (04) 22205392 Fax: (04) 22205397
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương" hoặc "http://www.moit.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này
máy đo độ mặn máy đo ph